تعلیق خرید و فروش وبمانی

تعلیق خرید و فروش وبمانی

طبق دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از این پس خرید و فروش وب‌مانی با ریال ممنوع است. بنابراین میهن پی یز در این زمینه به تبعیت از دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خرید و فروش وب‌مانی را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است