شماره حساب ها

 توجه : قبل از عضویت و احراز هویت و هماهنگی هیچگونه وجهی واریز نکنید

برای روش کارت به کارت اتوماتیک  فقط به کارت بانک آینده واریز کنید

به کارت جدید 6362141805802510 واریز نمایید

 6362141054193330

6362141051913292

 

برای  واریز بانکی  پایا به این شبا واریز کنید و رسید را ارسال  کنید از بخض توضیحات سفارش:
تذکر : حتما واریز باید بصورت شناسه دار و با شماره شناسه  995206784000166  باشد
در غیر اینصورت امکان بررسی و انجام سفارش وجود نخواد داشت و مسئولیت  مشکلات احتمالی با خود شماست

 
نام : شرکت‌ *************ارسبار‌ان‌
بانک : آينده
حساب : 020********3585001
شبا : IR2606****************3585001
شناسه واریز  : 9952067*****0166

برای  روش واریز بانکی به حساب های ملت یا پاسارگاد واریز نکنید  :

بانک پاسارگاد:
1701.******.1 حساب

ملت
 حساب : 822*****57
 

 

 

PerfectMoney :  U4204922 - MihanEpay

WMZ : Z313309507752