شماره حساب ها

 توجه : قبل از عضویت و احراز هویت و هماهنگی هیچگونه وجهی واریز نکنید

برای روش کارت به کارت اتوماتیک  فقط به کارت بانک آینده واریز کنید
6362141051913292

 

برای  واریز بانکی  پایا به این شبا واریز کنید و رسید را ارسال  کنید از بخض توضیحات سفارش:
تذکر : حتما واریز باید بصورت شناسه دار و با شماره شناسه  995206784000166  باشد
در غیر اینصورت امکان بررسی و انجام سفارش وجود نخواد داشت و مسئولیت  مشکلات احتمالی با خود شماست

 
نام : شرکت‌ *************ارسبار‌ان‌
بانک : آينده
حساب : 020********3585001
شبا : IR2606****************3585001
شناسه واریز  : 9952067*****0166

برای  روش واریز بانکی به حساب های ملت یا پاسارگاد واریز نکنید  :

بانک پاسارگاد:
1701.******.1 حساب

ملت
 حساب : 822*****57
 

 

 

PerfectMoney :  U4204922 - MihanEpay

WMZ : Z313309507752