شماره حساب ها

 توجه : قبل از عضویت و احراز هویت و هماهنگی هیچگونه وجهی واریز نکنید

برای روش کارت به کارت اتوماتیک  فقط به کارت بانک آینده واریز کنید
6362141051913292

 

برای واریز به کارت  ( برای روش غیر اتوماتیک ) فقط به پاسارگاد  واریز کنید :
5022291063250177 کارت
1701.8000.13131155.1 حساب

ملت
 حساب : 8228408257
شبا : IR910120000000008228408257

کلیه حسابها به نام موسی علی اکبری می باشد

 

PerfectMoney :  U4204922 - MihanEpay

WMZ : Z313309507752